Pharmaprocess Scandinavia AB

PharmaProcess

Produktion av cell- och genterapier

Cell- och genterapier är behandlingsmetoder för att behandla eller förbygga företrädesvis genetiska sjukdomar.
Metoderna överlappar ibland varandra men används på olika sätt.

Med Cellterapi menas att man använder celler för att ändra eller reparera skadade celler i kroppen. Man kan använda autologa celler som kommer från patienten eller allogena celler från en donator. Cellerna odlas (ibland efter modifiering) utanför kroppen varefter dom injiceras i patienten.

Med Genterapi menas att man manipulerar generna i cellerna. Detta kan göras In Vivo (i kroppen) eller Ex Vivo (utanför kroppen)

Tillverkningsprocessen för cell- och genterapier involverar många olika processteg såsom urval, genmodifiering, cellexpansion och avslutande purifiering och slutlig formulering. Din produktionsplattform från OPTIMA PHARMA gör att du enkelt och pålitligt kan parametrera och genomföra samtliga processteg medan produkt och operatör hålls separerade genom beprövad isolatorteknik. Då produkterna oftast är mycket kostsamma att producera, har stor vikt lagts på minimering av produktspill i OPTIMAS utrustningar. OPTIMAS modulära design gör det enkelt att anpassa dina processer inuti isolatorn och att integrera extern utrustning i efterhand.

Läs mer eller Kontakta oss för mer information